Πέμπτη, 10 Απριλίου 2008

Ατομική δήλωση εργασίας πέρα του 48ώρου

ΔΗΛΩΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Ιατρός (επώνυμο / όνομα / ειδικότητα / βαθμός / Εργοδότης Φορέας)
Έχοντας υπόψη το άρθρο 22 της Κωδικοποιητικής Οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, του Π.Δ.88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με τη Οδηγία 93/104/ΕΚ" (ΦΕΚ Α' 94), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.76/2005, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις υπ'αριθ.67, 106 και 107 Πράξεις του Ι' Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα
ή [ότι δεν συναινώ να εργάζομαι από την 01-05-2008 και εφεξής πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου επιτρεπόμενου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των 48 ωρών (Ειδικευμένος) ή των 56 ωρών (Ειδικευόμενος) συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών]

ή [ότι συναινώ να εργάζομαι από την 01-05-2008 και εφεξής καθ' υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των 48 ωρών (Ειδικευμένος) ή των 56 ωρών (Ειδικευόμενος) συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών και μέχρι … εφημερίες (να αναφερθεί ο αριθμός των επιπλέον εφημεριών), με την ταυτόχρονη χορήγηση σε εμένα ισοδύναμων περιόδων αντισταθμιστικής ανάπαυσης (ρεπό)].
Πάτρα, (ημερομηνία)
Ο Δηλών Ιατρός

Δεν υπάρχουν σχόλια: