Πέμπτη, 10 Απριλίου 2008

Άποψη Κ. Γιαννακέκα περί των δηλώσεων για τις εφημερίες

Περί των δηλώσεων για τις εφημερίες

Του Κώστα Γιαννάκενα
Γεν. Γραμ. της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας (Ε.Ι.Ν.Α.)

Όπως πολλοί ήδη γνωρίζουν, έχουν αρχίσει να διανέμονται από τους κατά τόπους Επιτρόπους προς τις Διοικήσεις των νοσοκομείων κάποια έγγραφα-οδηγίες για τον τρόπο που θα πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να πληρωθούν οι δεδουλευμένες εφημερίες από τον Ιανουάριο 2008 μέχρι σήμερα.

Ο τρόπος αυτός είναι όντως ο νομίμως προβλεπόμενος αφού με την υλοποίηση των προγραμμάτων εφημέρευσης από 1/1/2008 και μετά, οι εφημερεύοντες γιατροί έχουν υπερβεί τον μέγιστο προβλεπόμενο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας (48ωρο και 56ωρο για ειδικευμένους και ειδικευόμενους αντίστοιχα). Το ότι έχουμε υπερβεί τον μέγιστο αυτό χρόνο εργασίας καθιστά τα προγράμματα εφημεριών παράνομα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και συνεπώς οι Επίτροποι δεν μπορούν να τα εγκρίνουν για πληρωμή. Στο σημείο αυτό να προσθέσουμε ότι ασχέτως με τις όποιες τροπολογίες-παρατάσεις του Υπουργείου, υπερισχύει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Συνεπώς για να είναι νόμιμες και να εγκριθούν οι δεδουλευμένες εφημερίες θα πρέπει η υπέρβαση του χρόνου εργασίας να έχει γίνει με την συναίνεση του κάθε γιατρού που τις πραγματοποίησε και αυτό να το έχει δηλώσει ο καθένας μας ρητά και ανεπιφύλακτα!

Κι εδώ είναι που αρχίζουν τα δύσκολα αφού ουσιαστικά με το να υπογράψουμε τέτοιες μηνιαίες δηλώσεις ουσιαστικά δηλώνουμε - ρητά και ανεπιφύλακτα – ότι απαξιώνουμε οι ίδιοι αυτά για τα οποία αγωνιζόμαστε διεκδικώντας ανθρώπινα ωράρια και συνθήκες εργασίας και ότι η παραβάσεις αυτές των κεκτημένων μας δικαιωμάτων έγιναν με την συναίνεσή μας. Να δηλώσουμε ότι οι εφημερίες που υλοποιήθηκαν έγινα με την συναίνεση των γιατρών στην διαιώνιση του δουλοκτητικού, άθλιου και μεσαιωνικού εφημεριακού καθεστώτος. Μας ζητούν να ότι δεν υποχρεωθήκαμε από τις Διοικήσεις να «καλύψουμε τις ανάγκες» των νοσοκομείων κι ότι οι ίδιοι θελήσαμε να εφημερεύσουμε κάτω από απάνθρωπες και επικίνδυνες για την σωματική και ψυχική μας υγεία συνθήκες!

Θεωρούμε όμως βέβαιο ότι κανένας νοσοκομειακός γιατρός δεν θα δεχθεί αυτή την ταπεινωτική και αναξιοπρεπή «λύση» ούτε θα συντελέσει στην υπονόμευση του αγώνα των υπολοίπων νοσοκομειακών γιατρών. Τα δεδουλευμένα θα τα διεκδικήσουμε με αγωνιστικές κινητοποιήσεις και με την αξιοπρέπειά μας κι όχι κάνοντας.... δηλώσεις.

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας (Ε.Ι.Ν.Α.) δηλώνει σαφέστατα ότι δεν αποδέχεται την υποβολή δηλώσεων για τις δεδουλευμένες εφημερίες και απορρίπτει την λογική της δήλωσης συναίνεσης για την πληρωμή δεδουλευμένων. Η θέση αυτή είναι σαφέστατη και φυσικά αυτό αποκλείει και την υπογραφή της όποιας δήλωσης συναίνεσης των νοσοκομειακών γιατρών από τρίτους.

Οι εφημερίες υλοποιήθηκαν με βάσει τα προγράμματα που μας επιβλήθηκαν αλλά όχι με την δική μας συναίνεση!

Κι ερχόμαστε στο θέμα των εφημεριών του Μαΐου 2008 και το τι προγράμματα εφημεριών θα καταθέσουμε. Είναι δεδομένο ότι τα επιστημονικά αποδεκτά προγράμματα δεν συμπίπτουν με τα νόμιμα δικαιώματά μας όπως βέβαιο θεωρείται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θα εγκρίνει τα παράνομα (σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία) προγράμματα. Ο μόνος τρόπος για να εφημερεύσουν οι γιατροί πέρα από τον νόμιμο εβδομαδιαίο χρόνο είναι αν δηλώσουν - ρητά και ανεπιφύλακτα – ότι δέχονται και συναινούν σε κάτι τέτοιο.

Σας παραθέτω μια τέτοια δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και όπως μας την έστείλε ο Νομικός μας Σύμβουλος (Δρ. Μ. Μιχαήλ, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω). Την παραθέτουμε εδώ σαν παράδειγμα:

ΔΗΛΩΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Ιατρός (επώνυμο / όνομα / ειδικότητα / βαθμός / Εργοδότης Φορέας)
Έχοντας υπόψη το άρθρο 22 της Κωδικοποιητικής Οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, του Π.Δ.88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με τη Οδηγία 93/104/ΕΚ" (ΦΕΚ Α' 94), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.76/2005, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις υπ'αριθ.67, 106 και 107 Πράξεις του Ι' Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα
ή [ότι δεν συναινώ να εργάζομαι από την 01-05-2008 και εφεξής πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου επιτρεπόμενου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των 48 ωρών (Ειδικευμένος) ή των 56 ωρών (Ειδικευόμενος) συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών]

ή [ότι συναινώ να εργάζομαι από την 01-05-2008 και εφεξής καθ' υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των 48 ωρών (Ειδικευμένος) ή των 56 ωρών (Ειδικευόμενος) συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών και μέχρι … εφημερίες (να αναφερθεί ο αριθμός των επιπλέον εφημεριών), με την ταυτόχρονη χορήγηση σε εμένα ισοδύναμων περιόδων αντισταθμιστικής ανάπαυσης (ρεπό)].
Πάτρα, (ημερομηνία)
Ο Δηλών Ιατρός


Με ιδιαίτερη έμφαση επαναλαμβάνω ότι η δήλωση αυτή αποτελεί παράδειγμα / υπόδειγμα της νομικά ορθής δήλωσης και ότι αφορά της εφημερίες του Μαΐου κι εφεξής!

Εδώ θα πρέπει ο καθένας να αποφασίσει με τα προσωπικά του κριτήρια, την δική του υπευθυνότητα αλλά και με το τι συνιστά αυτοσεβασμό και αξιοπρέπεια για τον καθένα.

Θα πρέπει ο καθένας μας να αποφασίσει αν θα στηρίξει το δικαίωμα όλων για εξάλειψη του δουλοκτητικού και άθλιου καθεστώτος εφημέρευσης και αν θα απαιτήσει ανθρώπινες συνθήκες και ωράριο εργασίας.

Αντικειμενικά, στην πρώτη περίπτωση παραπάνω, όπου δεν συναινεί ο δηλών, τότε υποχρεούται στην υλοποίηση 2 και 4 εφημεριών τον μήνα. Στην δεύτερη περίπτωση, ο δηλών υποχρεούται να πραγματοποιήσει μόνο τις 2 (ή 4 οι ειδικευόμενοι) εφημερίες κι επιπλέον τις όσες παραπάνω έχει δηλώσει με την συναίνεσή του λ.χ. τις 2 υποχρεωτικές συν 3 επιπλέον άρα 5 εφημερίες το μήνα.

Το αν θα προκύψει δυσλειτουργία στα νοσοκομεία από έλλειψη επαρκών εφημερευόντων δεν είναι δικιά μας ευθύνη! Είναι η λογική συνέπεια της ανευθυνότητας που επιδεικνύει εδώ και χρόνια το Υπουργείο κι ας αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του.

Αρκετά χρόνια λειτουργεί το ΕΣΥ με μοναδική στήριξη το φιλότιμο και την αυτοθυσία των ιατρών του. Αρκετά χρόνια βρισκόμαστε καθημερινά στα νοσοκομεία πολλές ώρες μετά την λήξη του ωραρίου μας σε μια άνιση προσπάθεια να διεκπεραιώσουμε το συνεχώς διογκούμενο φόρτο εργασίας. Ας κάνει έστω και την ύστατη αυτή στιγμή ο Υπουργός τις προσλήψεις που μας ανακοινώνει κατά τακτά διαστήματα από τότε που ανέλαβε και που μέχρι στιγμής η πραγματικότητα τον διαψεύδει! Αναρωτιόμαστε αν θα πληρώσει αυτούς που θα προσλάβει από τα κονδύλια που δεν έχει προβλέψει στο προϋπολογισμό!

Καλούμε όλους τους νοσοκομειακούς γιατρούς να πάρουν επιτέλους μια θέση σοβαρή και αξιοπρεπή για να τελειώνει επιτέλους αυτή η κοροϊδία. Είμαστε ενήλικες, έχουμε ένα επίπεδο μόρφωσης και οφείλουμε να έχουμε και την ανάλογη αξιοπρέπεια!

§ Ήρθε η ώρα να πούμε «φτάνει πια»!

§ Εδώ και τώρα ανατροπή του άθλιου εφημεριακού καθεστώτος

§ Εδώ και τώρα αξιοπρεπείς μισθούς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ !Πάτρα, 8 Απριλίου 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: